top of page

 

Egzamin – karta wędkarska

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

 

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

 

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.

 

Kartę wędkarską wydaje się na wniosek strony, po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie.

W Polskim Związku Wędkarskim wysokość opłaty za egzamin ustalają właściwe zarządy okręgów PZW, z zastrzeżeniem, że


1. egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,


2. z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież szkolna.

 1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony       i połowu ryb w celu uzyskania karty:
  1) wędkarskiej – jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków, (głównie PZW)
  2) łowiectwa podwodnego – jest organizacja, która na terenie kraju w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków (m.in. PTTK, LOK)
  oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

 2. Przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo     o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.

 3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek.

Wymagane dokumenty:

 • Należy złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie.

 • Do wniosku należy dołączyć fotografię legitymacyjną (3x4cm).

 • Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.

 

 • Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz podać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej. Wymagany jest odbiór osobisty karty lub przez osobę upoważnioną.

 

 • Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Opłaty:

 •  Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, którą należy uiścić w kasie Starostwa.

 • Opłata skarbowa w znakach za wniosek o wydanie karty wynosi 5 zł, za załącznik 0,50 zł.

 

Miejsce złożenia:

 • Właściwe Starostwo dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.–o rybactwie śródlądowym

( Dz. U. Nr 66, poz. 750; z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r (z późn. zm.) w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

CREATED BY SEKU- STUDIO

bottom of page